Algemene voorwaarden

Door de internetsite (www.letsroar.nl) en aanverwante social mediakanalen te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten van deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze internetsite

De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. De gegevens op deze internetsite kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Let’s Roar neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Toch kan Let’s Roar niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en foto’s verstrekt via deze internetsite noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de internetsite. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Let’s Roar beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Indien u deze internetsite vanuit andere landen gebruikt, bent u zelf verantwoordelijk voor het handelen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van deze internetsite op een wijze die het gebruik van andere internetbezoekers stoort, of het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Internetsites van derden

Daar waar op de internetsite door middel van hyperlinks wordt verwezen naar internetsites van derden, houdt dit niet in dat Let’s Roar de producten of diensten, die via deze internetsites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van internetsites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen risico en Let’s Roar wijst dan ook iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites uitdrukkelijk van de hand. Let’s Roar controleert internetsites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Let’s Roar, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht van toepassing) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het de gebruiker van de website niet toegestaan om de inhoud van deze site, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Let’s Roar of de rechthebbende.

Online communicatie

Let’s Roar adviseert om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Let’s Roar te sturen. Indien u daar toch voor kiest, accepteert u het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Let’s Roar of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Let’s Roar op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaardt Let’s Roar geen aansprakelijkheid met betrekking tot defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Let’s Roar of aan u, het al dan niet functioneren van deze internetsite , misbruik van de internetsite, het verlies van gegevens, het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt nadrukkelijk ook voor bestuurders en medewerkers van Let’s Roar.

Toepasselijk recht

De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt voortgezet zolang het niet uiterlijk 1 maand voor vernieuwing schriftelijk wordt opgezegd via info@letsroar.nl. Om gebruik te maken van het lidmaatschap is een internetverbinding en browser nodig. De betaling geschiedt de eerste keer via iDeal, en wordt vervolgd middels automatische incasso. Tenzij het abonnement tijdig opgezegd wordt, wordt Contenthub B.V. gemachtigd om de kosten voor het lidmaatschap jaarlijks te incasseren via automatische incasso.

AEX-Index 
723,68 €  3,41 €  -0.47%  
AMX-Index 
949,60 €  4,38 €  -0.46%  
AScX-Index 
1.223,52 €  20,13 €  -1.62%  
NASDAQ 100 
$11,549.69  $237.11  -2.01%  
United States Brent Oil Fund, L 
$26.22  $1.16  -4.24%  
Bitcoin USD 
$17,053.52  $2.99  0.02%  
HANG SENG INDEX 
$19,459.75  $18.57  0.10%  
Nikkei 225 
$27,756.94  $128.93  -0.46%  
Dow Jones U.S. Completion Total 
$1,631.62  $26.66  -1.61%